Mastercam Izobra�evanje

Sedaj so vam na voljo skupinski te�aji programa Mastercam.

Obstoje�im in potencialnim uporabnikom programa Mastercam tako nudimo skupinsko izobra�evanje v obliki seminarja.

Termini:

  • Termini izvedbe
  • se ni dolo�en
     
  • se ni dolo�en
     
  • se ni dolo�en
     

Ve� o Mastercam izobra�evanju...

Mastercam X5

Nova verzija programa Mastercam X5 je spet polna novosti. Med najpomebnej�e novosti lahko uvrstimo funkciji za razpoznavo radijev in nagibov povr�in na 3D modelih, popolnoma nove strategije 3D grobe in fine obdelave (OptiRough in Hybrid Finish), popolnoma preurejen uporabni�ki vmesnik za ve�osne obdelave in posebno strategijo, ki je namnjena uporabi plunge tool orodij pri stru�enju. Mastercam X5 poleg teh prina�a �e celo vrsto manj�ih sprememb in novosti, ki bodo va�e NC programiranje �e olaj�ale.
Ve� o novostih programa Mastercam X5...
Video o novostih programa Mastercam X5...

Prakti�ni vodi� skozi Mastercam

Predstavljamo knjigo Prakti�ni vodi� skozi Mastercam v slovenskem jeziku.

Knjiga ponuja predvsem pregled osnovnih mo�nosti programa, kot so risanje geometrije in izdelava osnovnih CNC obdelovalnih strategij za frezanje.

Celotna knjiga je napisana s poudarkom na prakti�nem spoznavanju razli�nih funkcij programa Mastercam od 2D risanja in 3D modeliranja do zahtevnih 3D obdelav po povr�inah.
Ve� o knjigi...

Mastercam Video Tutoriali v sloven��ini

Pripravili smo vam Flash video tutoriale v slovenskem jeziku!

Namenjeni so prakti�nemu in nazornemu prikazu in u�enju osnovnih funkcij programa Mastercam!

Njihov potek sloni na primerih iz knjige Prakti�ni vodi� skozi Mastercam.
Ve� o video tutorialih...

MDC-Max Spremljanje delovanja strojev

Spremljanje delovanja strojev v realnem �asu Cimco MDC-MAX je sistem za spremljanje podatkov o proizvodnji v realnem �asu.

Omogo�a trenutno izdelavo poro�il in grafov o delovanju strojev in njihovi prodktivnosti.

Zbiranje podatkov se lahko izvede brez velikih preureditev v prizvodnji z uporabo wireless tehnologij.
Ve� o MDC-Max sistemu...
Ve� o programu...

DNC povezave
Ena izmed mo�nih konfiguracij DNC sistema
Na�e podjetje je v preteklosti nabralo zelo veliko izku�enj z izdelavo DNC povezav.

Glavno podporo pri izvedbi DNC sistema nam nudi programski paket Cimco DNC-MAX
Mo�na je izdelava raznovrstnih variant DNC povezav tako za najstarej�e, kot tudi za sodobne CNC stroje.

Poleg DNC spremljanja izvajamo tudi izvedbo sistemov za spremljanje proizvodnje na CNC strojih
Ve� o DNC povezavah...

Mastercam �e ve� kot 25 let ponuja najbolj�e CAD/CAM re�itve na tr�i��uRaziskave neodvisnega raziskovalnega podjetja Cimdata, inc. to dokazujejo!

Cimdata inc. - �tevilo instaliranih sede�ev CAM programske opreme v letu 2010


Manj�a podjetja uporabljajo Mastercam predvsem zaradi sposobnosti u�inkovite obdelave in hitre povrnitve vlo�enega kapitala


Velika podjetja pa ga uporabljajo zaradi izjemno �iroke palete raznovrstnih mo�nosti, ki jih Mastercam ponuja
A-CAM in�eniring d.o.o., Predjamska 11, 1000 LJUBLJANA,
tel: 01/2576 321, fax: 01/2562 527, GSM: 040/296 292
e-mail: info@acam.si